Zemi|KONDO Laboratory, University of Tsukuba

Seminar

About Zemi

Onece in a week, recently published paper from other group is introduced to our lab-member in Zemi.

2024年度

 • Presenter :Kang Zihao, (17th May, 2024)
 • Paper to introduce:Thermally stable Ni foam-supported inverse CeAlOx/Ni ensemble as an active structured catalyst for CO2 hydrogenation to methane.
 • Xin Tang, Chuqiao Song, Haibo Li, Wenyu Liu, Xinyu Hu, Qiaoli Chen, Hanfeng Lu, Siyu Yao, Xiao-nian Li & Lili Lin
 • Presenter :Ryuki Tsuji, (17th May, 2024)
 • Paper to introduce:Self-Encapsulation of High-Entropy Alloy Nanoparticles inside Carbonized Wood for Highly Durable Electrocatalysis.
 • Yaoxing Wang, Yang Zhang, Pengyu Xing, Xueqi Li, Qiuyu Du, Xueqin Fan, Zhibin Cai, Ran Yin, Yonggang Yao, Wentao Gan
 • Presenter :Susmita Roy, (17th May, 2024)
 • Paper to introduce:A two-dimensional π–d conjugated coordination polymer with extremely high electrical conductivity and ambipolar transport behaviour.
 • Xing Huang, Peng Sheng, Zeyi Tu, Fengjiao Zhang, Junhua Wang, Hua Geng, Ye Zou, Chong-an Di, Yuanping Yi, Yimeng Sun, Wei Xu & Daoben Zhu
 • Presenter :Yuan Mei, (10th May, 2024)
 • Paper to introduce:Controlled Adhesion of Ice—Toward Ultraclean 2D Materials.
 • Haijun Liu, Quoc Huy Thi, Ping Man, Xin Chen, Tianren Chen, Lok Wing Wong, Shan Jiang, Lingli Huang, Tiefeng Yang, Ka Ho Leung, Tsz Tung Leung, Shan Gao, Honglin Chen, Chun-Sing Lee, Min Kan, Jiong Zhao,* Qingming Deng,* and Thuc Hue Ly*
 • Presenter :Natsumi Noguchi, (10th May, 2024)
 • Paper to introduce:Nitrogen-Doped Graphene-Supported Nickel Nanoparticles Reveal Low Dehydrogenation Temperature and Long Cyclic Life of Magnesium Hydrides.
 • Imran Muhammad, Jaffer Saddique, Chengzhang Wu, Muneeb ur Rahman, Zaheen Ullah Khan, Wajid Ali*, and Rong Zhang*

2023

 • Presenter :Kosei Fukuda, (27th Mar., 2024)
 • Paper to introduce:Mixed-dimensional nanocomposites based on 2D materials for hydrogen storage and CO2 capture.
 • Yong-Ju Park, Hongju Lee, Hye Leen Choi, Ma Charlene Tapia, Chong Yang Chuah & Tae-Hyun Bae
 • Presenter :Natsumi Noguchi, (26th Dec., 2023)
 • Paper to introduce:Stability and Exfoliation of Germanane: A Germanium Graphane Analogue.
 • Elisabeth Bianco, Sheneve Butler, Shishi Jiang, Oscar D. Restrepo, Wolfgang Windl, and Joshua E. Goldberger
 • Presenter :Shohei Shimozato, (22nd Dec., 2023)
 • Paper to introduce:Graphene oxide/metal nanocrystal multilaminates as the atomic limit for safe and selective hydrogen storage.
 • Eun Seon Cho, Anne M. Ruminski, Shaul Aloni, Yi-Sheng Liu, Jinghua Guo & Jeffrey J. Urban
 • Presenter :Kosuke Takeshita, (22nd Dec., 2023)
 • Paper to introduce:Nanoscale Disorder and Deintercalation Evolution in K-Doped MoS2 Analysed Via In Situ TEM.
 • Shouqi Shao, Gareth R.M. Tainton, W. J. Kuang, Nick Clark, Roman Gorbachev, Alexander Eggeman, Irina V. Grigorieva, Daniel J. Kelly, Sarah J. Haigh
 • Presenter :Zihao Kang, (19th Dec., 2023)
 • Paper to introduce:Selective Formic Acid Dehydrogenation on Pt-Cu Single-Atom Alloys.
 • Matthew D. Marcinkowski, Jilei Liu, Colin J. Murphy, Melissa L. Liriano, Natalie A. Wasio, Felicia R. Lucci, Maria Flytzani-Stephanopoulos, and E. Charles H. Sykes
 • Presenter :Yukihiko Yasuda, (19th Dec., 2023)
 • Paper to introduce:Enhanced Superconductivity and Rashba Effect in a Buckled Plumbene-Au Kagome Superstructure.
 • Wan-Hsin Chen, Chin-Hsuan Chen, Guan-Hao Chen, Wei-Chuan Chen, Fu-Xiang Rikudo Chen, Pei-Jung Chen, Chun-Kai Ku, Chang-Tsan Lee, Naoya Kawakami, Jia-Ying Li, Iwao Matsuda, Wen-Hao Chang, Juhn-Jong Lin, Chien-Te Wu, Chung-Yu Mou, Horng-Tay Jeng, Shu-Jung Tang, Chun-Liang Lin
 • Presenter :Yuan Mei, (19th Dec., 2023)
 • Paper to introduce:Self-Printing on Graphitic Nanosheets with Metal Borohydride Nanodots for Hydrogen Storage.
 • Yongtao Li, Xiaoli Ding & Qingan Zhang
 • Presenter :Linghui Li, (29th Nov, 2023)
 • Paper to introduce:One-atom-thick hexagonal boron nitride co-catalyst for enhanced oxygen evolution reactions.
 • Yizhen Lu, Bixuan Li, Na Xu, Zhihua Zhou, Yu Xiao, Yu Jiang, Teng Li, Sheng Hu, Yongji Gong & Yang Cao
 • Presenter :Takahiro Kondo, (29th Nov, 2023)
 • Paper to introduce:Hydrogenated borophene enabled synthesis of multielement intermetallic catalysts.
 • Xiaoxiao Zeng, Yudan Jing, Saisai Gao, Wencong Zhang, Yang Zhang, Hanwen Liu, Chao Liang, Chenchen Ji, Yi Rao, Jianbo Wu, Bin Wang, Yonggang Yao & Shengchun Yang
 • Presenter :Jinyu Li, (29th Nov, 2023)
 • Paper to introduce:Metal-functionalized 2D boron sulfide monolayer material enhancing hydrogen storage capacities.
 • Pushkar Mishra, Deobrat Singh, Yogesh Sonvane, Rajeev Ahuja
 • Presenter :Takahiro Kondo, (21th July, 2023)
 • Paper to introduce:Reversible hydrogen storage in pristine and Li decorated 2D boron hydride.
 • Long Chen, Xianfei Chen, Chao Duan, Yi Huang, Qian Zhang, Beibei Xiao
 • Presenter :Shohei Shimozato, (20th June, 2023)
 • Paper to introduce:Two-Dimensional Nanocrystals Produced by Exfoliation of Ti3AlC2.
 • Michael Naguib, Murat Kurtoglu, Volker Presser, Jun Lu, Junjie Niu, Min Heon, Lars Hultman, Yury Gogotsi, Michel W. Barsoum
 • Presenter :Kosuke Takeshita, (20th June, 2023)
 • Paper to introduce:A light-weight sponge catalyst for hydrogen generation from liquid hydrogen carriers.
 • Jifeng Deng, Kurbannisa Kadeer, Chaoyuan Hu, Zewei Xie, Yu Shi, Xiao Liu, Lei Xie, Jinrong Xu, Jie Zheng, Xingguo Li
 • Presenter :Kanako Takeyama, (20th June, 2023)
 • Paper to introduce:Solution Phase Mass Synthesis of 2D Atomic Layer with Hexagonal Boron Network.
 • Tetsuya Kambe, Reina Hosono, Shotaro Imaoka, Akiyoshi Kuzume, and Kimihisa Yamamoto
 • Presenter :Norinobu Watanabe, (9th June, 2023)
 • Paper to introduce:Scalable high yield exfoliation for monolayer nanosheets.
 • Zhuyuan Wang, Xue Yan, Qinfu Hou, Yue Liu, Xiangkang Zeng, Yuan Kang, Wang Zhao, Xuefeng Li, Shi Yuan, Ruosang Qiu, Md Hemayet Uddin, Ruoxin Wang, Yun Xia, Meipeng Jian, Yan Kang, Li Gao, Songmiao Liang, Jefferson Zhe Liu, Huanting Wang & Xiwang Zhang
 • Presenter :Kosei Fukuda, (9th June, 2023)
 • Paper to introduce:Spontaneous formation of boron nitride nanotube fibers by boron impurity reduction in laser ablation of ammonia borane.
 • Dong Su Bae, Chunghun Kim, Hunsu Lee, Omar Khater, Keun Su Kim, Homin Shin, Kun-Hong Lee & Myung Jong Kim
 • Presenter :Yukihiro Yasuda, (9th June, 2023)
 • Paper to introduce:Acoustic Crystallization of 2D Colloidal Crystals.
 • Johannes Menath, Reza Mohammadi, Jens Christian Grauer, Claudius Deters, Maike Böhm, Benno Liebchen, Liesbeth M. C. Janssen, Hartmut Löwen, Nicolas Vogel
 • Presenter :Yuan Mei, (30th May, 2023)
 • Paper to introduce:Remarkable low-temperature hydrogen cycling kinetics of Mg enabled by VHx nanoparticles.
 • Xuelian Zhang, Xin Zhang, Lingchao Zhang, Zhenguo Huang, Fang Fang, Yaxiong Yang, Mingxia Gao, Hongge Pan, Yongfeng Liu
 • Presenter :Natsumi Noguchi, (30th May, 2023)
 • Paper to introduce:Micrometre-scale single-crystalline borophene on a square-lattice Cu(100) surface.
 • Rongting Wu, Stephen Eltinge, Ilya K. Drozdov, Adrian Gozar, Percy Zahl, Jerzy T. Sadowski, Sohrab Ismail-Beigi & Ivan Božović
 • Presenter :Zihao Kang, (16th May, 2023)
 • Paper to introduce:Mechanistic Insights into Radical-Induced Selective Oxidation of Methane over Nonmetallic Boron Nitride Catalysts.
 • Peijie Han, Ran Yan, Yuqing Wei, Leisu Li, Jinsong Luo, Yang Pan, Binju Wang, Jingdong Lin, Shaolong Wan, Haifeng Xiong, Yong Wang*, and Shuai Wang*
 • Presenter :Linghui Li, (16th May, 2023)
 • Paper to introduce:Regulating electronic states of nitride/hydroxide to accelerate kinetics for oxygen evolution at large current density.
 • Panlong Zhai, Chen Wang, Yuanyuan Zhao, Yanxue Zhang, Junfeng Gao, Licheng Sun & Jungang Hou

2022

 • Presenter :Takahiro Kondo, (27th December, 2022)
 • Paper to introduce:Coherent interfaces govern direct transformation from graphite to diamond.
 • Kun Luo, Bing Liu, Wentao Hu, Xiao Dong, Yanbin Wang, Quan Huang, Yufei Gao, Lei Sun, Zhisheng Zhao, Yingju Wu, Yang Zhang, Mengdong Ma, Xiang-Feng Zhou, Julong He, Dongli Yu, Zhongyuan Liu, Bo Xu & Yongjun Tian
 • Presenter :Takahiro Kondo, (20th December, 2022)
 • Paper to introduce:The role of Cu1–O3 species in single-atom Cu/ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation.
 • Huibo Zhao, Ruofan Yu, Sicong Ma, Kaizhuang Xu, Yang Chen, Kun Jiang, Yuan Fang, Caixia Zhu, Xiaochen Liu, Yu Tang, Lizhi Wu, Yingquan Wu, Qike Jiang, Peng He, Zhipan Liu and Li Tan
 • Presenter :Yukihiro yasuda, (18th November, 2022)
 • Paper to introduce:Synthesis of a monolayer fullerene network.
 • Lingxiang Hou, Xueping Cui, Bo Guan, Shaozhi Wang, Ruian Li, Yunqi Liu, Daoben Zhu & Jian Zheng
 • Presenter :Kosei Fukuda, (18th November, 2022)
 • Paper to introduce:The composition and structure of the ubiquitous hydrocarbon contamination on van der Waals materials.
 • András Pálinkás, György Kálvin, Péter Vancsó, Konrád Kandrai, Márton Szendrő, Gergely Németh, Miklós Németh, Áron Pekker, József S. Pap, Péter Petrik, Katalin Kamarás, Levente Tapasztó & Péter Nemes-Incze
 • Presenter :Kang Zihao, (4th November, 2022)
 • Paper to introduce:Selective oxidative dehydrogenation of propane to propene using boron nitride catalysts.
 • J. T. Grant, C. A. Carrero, F. Goeltl, J. Venegas, P. Mueller, S. P. Burt, S. E. Specht, W. P. McDermott, A. Chieregato, and I. Hermans
 • Presenter :Yuan Mei, (4th November, 2022)
 • Paper to introduce:Revealing the role of defects in graphene oxide in the evolution of magnesium nanocrystals and the resulting effects on hydrogen storage.
 • Dong Ju Han, Sangtae Kim, and Eun Seon Cho
 • Presenter :Norinobu Watanabe, (4th November, 2022)
 • Paper to introduce:Role of Sulfur Vacancies and Undercoordinated Mo Regions in MoS2 Nanosheets toward the Evolution of Hydrogen.
 • Lei Li, Zhaodan Qin, Lucie Ries, Song Hong, Thierry Michel, Jieun Yang, Chrystelle Salameh, Mikhael Bechelany, Philippe Miele, Daniel Kaplan, Manish Chhowalla, and Damien Voiry
 • Presenter :Natsumi Noguchi, (21st October, 2022)
 • Paper to introduce :Borophene pressure sensing for electronic skin and human-machine interface.
 • Chuang Hou, Guoan Tai, Yi Liu, Runsheng Liu, Xinchao Liang, Zitong Wu, Zenghui Wu
 • Presenter :Kazuho Goto, (21st October, 2022)
 • Paper to introduce :A versatile MOF-based trap for heavy metal ion capture and dispersion.
 • Yaguang Peng, Hongliang Huang, Yuxi Zhang, Chufan Kang, Shuangming Chen, Li Song, Dahuan Liu, Chongli hong
 • Presenter :Hikari Yoshioka, (21st October, 2022)
 • Paper to introduce :Catalytic Activity of Lanthanum Hexaboride for Hydrogen-Deuterium Equilibration.
 • Tsuyoshi Nagakl, Yasunobu Inoue, Isao Kojima, and Iwao Yasumori
 • Presenter :Linghui Li, (14th October, 2022)
 • Paper to introduce : Insights into the activity of nickel boride/nickel heterostructures for efficient methanol electrooxidation.
 • Yanbin Qi, Yue Zhang, Li Yang, Yuhan Zhao, Yihua Zhu, Hongliang Jiang & Chunzhong Li
 • Presenter :Miwa Hikichi, (14th October, 2022)
 • Research introduction:(Confidential).
 • Presenter :Shin-ichi Ito, (14th October, 2022)
 • Research introduction:State of long-term storage HB due to differences in HB pretreatment conditions.
 • Presenter :Yukihiko Yasuda, (14th October, 2022)
 • Paper to introduce : Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS2 monolayer on vicinal a-plane sapphire.
 • Jinhuan Wang, Xiaozhi Xu, Ting Cheng, Lehua Gu, Ruixi Qiao, Zhihua Liang, Dongdong Ding, Hao Hong, Peiming Zheng, Zhibin Zhang, Zhihong Zhang, Shuai Zhang, Guoliang Cui, Chao Chang, Chen Huang, Jiajie Qi, Jing Liang, Can Liu, Yonggang Zuo, Guodong Xue, Xinjie Fang, Jinpeng Tian, Muhong Wu, Yi Guo, Zhixin Yao, Qingze Jiao, Lei Liu, Peng Gao, Qunyang Li, Rong Yang, Guangyu Zhang, Zhilie Tang, Dapeng Yu, Enge Wang, Jianming Lu, Yun Zhao, Shiwei Wu, Feng Ding & Kaihui Liu
 • Presenter :Kazuho Goto, (5th August, 2022)
 • Paper to introduce : Vacancy-enabled N2 activation for ammonia synthesis on an Ni-loaded catalyst.
 • Tian-Nan Ye, Sang-Won Park, Yangfan Lu, Jiang Li, Masato Sasase, Masaaki Kitano, Tomofumi Tada, Hideo Hosono
 • Presenter :Natsumi Noguchi, (5th August, 2022)
 • Paper to introduce : Hydrogen storage in incompletely etched multilayer Ti2CTx at room temperature.
 • Shiyuan Liu, Jieyuan Liu, Xiaofang Liu, Jiaxiang Shang, Li Xu, Ronghai Yu & Jianglan Shui
 • Presenter :Kosei Fukuda, (29th July, 2022)
 • Paper to introduce : Borophenes made easy.
 • Marc G. Cuxart, Knud Seufert, Valeria Chesnyak, Wajahat A. Waqas, Anton Robert, Marie-Laure Bocquet, Georg S. Duesberg, Hermann Sachdev, and Willi Auwärter
 • Presenter : Hikari Yoshioka, (22nd July, 2022)
 • Paper to introduce : Interaction of Hydrogen with MB6 (M = Ba, Ca, La, and Sr) from first principles.
 • Kevin M. Schmidt, Scott T. Misture, Olivia A. Graeve, and Victor R. Vasquez
 • Presenter : Norinobu Watanabe, (22nd July, 2022)
 • Paper to introduce : Improved hydrogen storage properties of MgH2 using transition metal sulfide as catalyst.
 • Peng Wang, Zhihui Tian, Zexuan Wang, Chaoqun Xia, Tai Yang, Xiulong Ou
 • Presenter : Yuan Mei, (17th June, 2022)
 • Paper to introduce : Single-pot solvothermal strategy toward support-free nanostructured LiBH4 featuring 12 wt% reversible hydrogen storage at 400 °C.
 • Xin Zhang, Wenxuan Zhang, Lingchao Zhang, Zhenguo Huang, Jianjiang Hu, Mingxia Gao, Hongge Pan, Yongfeng Liu
 • Presenter : Zihao Kang , (10th June, 2022)
 • Paper to introduce : Boron nanosheets induced microstructure and charge transfer tailoring in carbon nanofibrous mats towards highly efficient water splitting.
 • Hongling Li, Bohua Ren, Wenwen Liu, Lin Jing, Roland Yingjie Tay, Siu Hon Tsang, Luis Ricardez Sandova, Aiping Yu, Edwin Hang Tong Teo
 • Presenter : Takahiro Kondo, (27th May, 2022)
 • Paper to introduce : A single-atom library for guided monometallic and concentration-complex multimetallic designs.
 • Lili Han, Hao Cheng, Wei Liu, Haoqiang Li, Pengfei Ou, Ruoqian Lin, Hsiao-Tsu Wang, Chih-Wen Pao, Ashley R. Head, Chia-Hsin Wang, Xiao Tong, Cheng-Jun Sun, Way-Faung Pong, Jun Luo, Jin-Cheng Zheng & Huolin L. Xin
 • Presenter : Linghui Li, (27th May, 2022)
 • Paper to introduce : Electrocatalysis for the oxygen evolution reaction: recent development and future perspectives.
 • Nian-Tzu Suen, Sung-Fu Hung, Quan Quan, Nan Zhang Yi-Jun Xu logo and Hao Ming Chen

2021

 • Presenter : Norinobu Watanabe, (10th December, 2021)
 • Paper to introduce : Tridecaboron diphosphide: a new infrared light active photocatalyst for efficient CO2 photoreduction under mild reaction conditions.
 • Li Shi, Xiaohui Ren, Qi Wang, Wei Zhou and Jinhua Ye
 • Presenter : Natsumi Noguchi, (10th December, 2021)
 • Paper to introduce : Synthesis of bilayer borophene.
 • Caiyun Chen, Haifeng Lv, Ping Zhang, Zhiwen Zhuo, Yu Wang, Chen Ma, Wenbin Li, Xuguang Wang, Baojie Feng, Peng Cheng, Xiaojun Wu, Kehui Wu & Lan Chen
 • Presenter : Takahiro Kondo, (12th November, 2021)
 • Paper to introduce : Spontaneous dynamical disordering of borophenes in MgB2 and related metal borides.
 • Sichi Li, Harini Gunda, Keith G. Ray, Chun-Shang Wong, Penghao Xiao, Raymond W. Friddle, Yi-Sheng Liu, ShinYoung Kang, Chaochao Dun, Joshua D. Sugar, Robert D. Kolasinski, Liwen F. Wan, Alexander A. Baker, Jonathan R. I. Lee, Jeffrey J. Urban, Kabeer Jasuja, Mark D. Allendorf, Vitalie Stavila & Brandon C. Wood
 • Presenter : Zihao Kang, (12th November, 2021)
 • Paper to introduce : Ethanol-ethylene conversion mechanism on hydrogen boride sheets probed by in situ infrared absorption spectroscopy.
 • Asahi Fujino, Shin-ichi Ito, Taiga Goto, Ryota Ishibiki, Ryota Osuga, Junko Nomura Kondo, Tadahiro Fujitani, Junji Nakamura, Hideo Hosono, Takahiro Kondo
 • Presenter : Satish Laxman Shinde, (28th October, 2021)
 • Paper to introduce : Borophene via Micromechanical Exfoliation.
 • Sumit Chahal, Pranay Ranjan, Maithili Motlag, Sharma S. R. K. C. Yamijala, Dattatreya J. Late, El Hadi S. Sadki, Gary J. Cheng, Prashant Kumar
 • Presenter : Linghui Li, (29th October, 2021)
 • Paper to introduce : Interfacial electronic structure engineering on molybdenum sulfide for robust dual-pH hydrogen evolution.
 • Mingqiang Liu, Jia-Ao Wang, Wantana Klysubun, Gui-Gen Wang, Suchinda Sattayaporn, Fei Li, Ya-Wei Cai, Fuchun Zhang, Jie Yu and Ya Yang
 • Presenter : Hikari Yoshioka, (22nd October, 2021)
 • Paper to introduce : Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials.
 • Li Zhu, Gustav M. Borstad, Hanyu Liu, Piotr A. Guka, Michael Guerette, Juli-Anna Dolyniuk, Yue Meng, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, Brian L. Chaloux, Albert Epshteyn, Ronald E. Cohen, Timothy A. Strobel
 • Presenter : Kazuho Goto, (22nd October, 2021)
 • Paper to introduce : General synthesis of single-atom catalysts with high metal loading using graphene quantum dots.
 • Chuan Xia, Yunrui Qiu, Yang Xia, Peng Zhu, Graham King, Xiao Zhang, Zhenyu Wu, Jung Yoon (Timothy) Kim, David A. Cullen, Dongxing Zheng, Peng Li, Mohsen Shakouri, Emilio Heredia, Peixin Cui, Husam N. Alshareef, Yongfeng Hu & Haotian Wang
 • Presenter : Riku Kawamura,(15th October, 2021)
 • Paper to introduce : Experimental realization of honeycomb borophene.
 • Wenbin Li, Longjuan Kong, Caiyun Chen, Jian Gou Shaoxiang Sheng Weifeng Zhang, Hui Li, Lan Chen, Peng Cheng, Kehui Wu
 • Presenter : Haruki Kusaka, (15th October, 2021)
 • Paper to introduce : Direct Observation of the Light-Induced Exfoliation of Molybdenum Disulfide Sheets in Water Medium.
 • Xueting Zhai, Renxiang Zhang, Huixiang Sheng, Jin Wang, Yameng Zhu, Zichen Lu, Zhuoyao Li, Xiao Huang, Hai Li, and Gang Lu
 • Presenter : Riku Kawamura, (9th July, 2021)
 • Paper to introduce : Isolated boron in zeolite for oxidative dehydrogenation of propane.
 • Hang Zhou, Xianfeng Yi, Yu Hui, Liang Wang, Wei Chen, Yucai Qin, Ming Wang, Jiabi Ma, Xuefeng Chu, Yeqing Wang, Xin Hong, Zifeng Chen, Xiangju Meng, Hai Wang, Qiuyan Zhu, Lijuan Song, Anmin Zheng, Feng-Shou Xiao
 • Presenter : Haruki Kusaka, (2nd July, 2021)
 • Paper to introduce : Exfoliation of Quasi-Two-Dimensional Nanosheets of Metal Diborides.
 • Ahmed Yousaf, Matthew S. Gilliam, Shery L. Y. Chang, Mathias Augustin, Yuqi Guo, Fraaz Tahir, Meng Wang, Alexandra Schwindt, Ximo S. Chu, Duo O. Li, Suneet Kale, Abhishek Debnath, Yongming Liu, Matthew D. Green, Elton J. G. Santos, Alexander A. Green, and Qing Hua Wang
 • Presenter : Zihao Kang, (25th June, 2021)
 • Paper to introduce : Hydrogenated Borophene Shows Catalytic Activity as Solid Acid.
 • Asahi Fujino, Shin-ichi Ito, Taiga Goto, Ryota Ishibiki, Junko Kondo, Tadahiro Fujitani, Junji Nakamura, Hideo Hosono, Takahiro Kondo
 • Presenter : Satish Laxman Shinde, (18th June, 2021)
 • Paper to introduce : Solar-Inspired Water Purification Based on Emerging 2D Materials: Status and Challenges.
 • Zhongjian Xie, Ya-Pei Peng, Li Yu, Chenyang Xing, Meng Qiu, Junqing Hu, Han Zhang
 • Paper to introduce : Solar absorber material and system designs for photothermal water vaporization towards clean water and energy production.
 • Minmin Gao, Liangliang Zhu, Connor Kangnuo Peh, Ghim Wei Ho
 • Presenter : Linghui Li, (4th June, 2021)
 • Paper to introduce : Strategies and Perspectives to Catch the Missing Pieces in Energy-Efficient Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Media.
 • S. Anantharaj, S. Noda, V. R. Jothi, S. Yi, M. Driess, P. W. Menezes
 • Presenter : Norinobu Watanabe, (28th May, 2021)
 • Paper to introduce : Boron nanosheets loaded with MoS2 porous sponges for water purification.
 • Jiacheng Yin, Xu You, Zexian Zhang, Zhenzhen Guo, Junshi Wang, Xianbao Wang
 • Presenter : Natsumi Noguchi, (28th May, 2021)
 • Paper to introduce : Versatile Reducing Reaction Field within Layered Polysilane for Efficient One-Pot Synthesis of Metal Nanoparticles.
 • Masataka Ohashi, Ritsuko Yaokawa, Yasuhiro Takatani, Hideyuki Nakano

2020

 • Presenter : Takahiro Kondo, (16th December, 2020)
 • Paper to introduce : Ultralow-dielectric-constant amorphous boron nitride.
 • Seokmo Hong, Chang-Seok Lee, Min-Hyun Lee, Yeongdong Lee, Kyung Yeol Ma, Gwangwoo Kim, Seong In Yoon, Kyuwook Ihm, Ki-Jeong Kim, Tae Joo Shin, Sang Won Kim, Eun-chae Jeon, Hansol Jeon, Ju-Young Kim, Hyung-Ik Lee, Zonghoon Lee, Aleandro Antidormi, Stephan Roche, Manish Chhowalla, Hyeon-Jin Shin & Hyeon Suk Shin
 • Presenter : Kazuho Goto, (16th December, 2020)
 • Paper to introduce : Using a Self-Assembled Two-Dimensional MXene-Based Catalyst (2D-Ni@Ti3C2) to Enhance Hydrogen Storage Properties of MgH2.
 • Wen Zhu, Subrata Panda, Chong Lu, Zhewen Ma, Darvaish Khan, Jinjian Dong, Fengzhan Sun, Hao Xu,Qiuyu Zhang, and Jianxin Zou
 • Presenter : Hikari Yoshioka, (16th December, 2020)
 • Paper to introduce : Facile One-Step and High-Yield Synthesis of Few-Layered and Hierarchically Porous Boron Nitride Nanosheets.
 • M. T. Zheng, H.Dong, Y. xiao, S. Liu, H. Hu, Y. Liang, L. Sun and Y. Liu
 • Presenter : Taiga Goto, (2nd December, 2020)
 • Paper to introduce : Boron Phosphide Nanoparticles: A Nonmetal Catalyst for High-Selectivity Electrochemical Reduction of CO2 to CH3OH.
 • Shiyong Mou, Tongwei Wu, Junfeng Xie, Ya Zhang, Lei Ji, Hong Huang, Ting Wang, Yonglan Luo, Xiaoli Xiong, Bo Tang, and Xuping Sun
 • Presenter : Yusuke Hikita, (30th November, 2020, in surf. sci. and catalysis group meeting)
 • Paper to introduce : A pyridinic Fe-N4macrocycle models the activesites in Fe/N-doped carbon electrocatalysts
 • Travis Marshall-Roth, Nicole J. Libretto, Alexandra T. Wrobel, Kevin J. Anderton, Michael L. Pegis, Nathan D. Ricke, Troy Van Voorhis, Jeffrey T. Miller & Yogesh Surendranath
 • Presenter : Haruki Kusaka, (11th November, 2020)
 • Paper to introduce : Direct measurements of interfacial adhesion in 2D materials and van der Waals heterostructures in ambient air.
 • Hossein Rokni & Wei Lu
 • Presenter : Riku Kawamura, (11th November, 2020)
 • Paper to introduce : Air-stable magnesium nanocomposites providerapid and high-capacity hydrogen storage withoutusing heavy-metal catalysts.
 • Ki-Joon Jeon, Hoi Ri Moon, Anne M. Ruminski, Bin Jiang, Christian Kisielowski, Rizia Bardhan and Jeffrey J. Urban
 • Presenter : Taiga Goto, (26th June, 2020)
 • Paper to introduce : Understanding carbon dioxide activation and carbon-carbon coupling over nickel.
 • Charlotte Vogt, Matteo Monai, Ellen B. Sterk, Jonas Palle, Angela E. M. Melcherts, Bart Zijlstra, Esther Groeneveld, Peter H. Berben, Jelle M. Boereboom, Emiel J. M. Hensen, Florian Meirer, Ivo A. W. Filot & Bert M. Weckhuysen.
 • Presenter : Yusuke Hikita, (24th June, 2020)
 • Paper to introduce : Harnessing the interplay of Fe-Ni atom pairs embedded in nitrogen-doped carbon for bifunctional oxygen electrocatalysis.
 • Xiaofeng Zhu, Detao Zhang, Chih-Jung Chen, Qingran Zhang, Ru-Shi Liu, Zhenhai Xia, Liming Dai, Rose Amal, Xunyu Lu
 • Presenter : Takahiro Kondo, (19th June, 2020)
 • How to manage downloaded PDF.
  How to read a manuscript.
  How to make a presentation.
 • Presenter : Takahiro Kondo, (19th June, 2020)
 • Paper to introduce : Imparting Boron Nanosheets with Ambient Stability through Methyl Group Functionalization for Mechanistic Investigation of Their Lithiation Process.
 • Qiyuan Zhou, Hongfeng Zhan, Bo Chen, Hai Li, Zhendong Huang, Yanwen Ma, Hua Zhang, Shaozhou Li, Xiao Huang, and Wei Huang
 • Presenter : Kazuho Goto, (17th June, 2020)
 • Paper to introduce : Large-scale wet-spinning of highly electroconductive MXene fibers.
 • Wonsik Eom, Hwansoo Shin, Rohan B. Ambade, Sang Hoon Lee, Ki Hyun Lee, Dong Jun Kang & Tae Hee Han
 • Presenter : Hikari Yoshioka, (17th June, 2020)
 • Paper to introduce : Enhanced Hydrogen Storage Properties of MgH2 Using a Ni and TiO2 Co-Doped Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as a Catalyst.
 • Liang Zeng, Peilin Qing, Fangfang Cai, Xiantun Huang, Haizhen Liu, Zhiqiang Lan and Jin Guo
 • Presenter : Haruki Kusaka, (10th June, 2020)
 • Paper to introduce : Universal mechanical exfoliation of large-area 2D crystals.
 • Yuan Huang, Yu-Hao Pan, Hong-Jun Gao
 • Presenter : Riku Kawamura, (10th June, 2020)
 • Paper to introduce : Single-Boron Catalysts for Nitrogen Reduction Reaction.
 • Chuangwei Liu, Qinye Li, Chengzhang Wu, Jie Zhang, Yonggang Jin, Douglas R. MacFarlane, and Chenghua Sun